FAQs Complain Problems

Act, law and directives

मधुवन नगरपालिका लैंगिक हिँसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड,२०७७

मधुवन नगरपालिकामा रहेका बरघर प्रणाली संरक्षण प्रवर्दन र बिकास गर्न बनेको ऐन , २०७७

मधुवन नगरपालिका आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र संचालन कार्बियधि, २०७६

मधुवन नगरपालिकाको बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण र सम्बर्धन सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि , २०७६

मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समिति (गठन तथा परिचालन ) कार्यविधि , २०७६

Pages

User login