FAQs Complain Problems

Act, law and directives

पशु सेवा सम्बन्धि कार्यक्रमहरु संचालन निर्देशिका , २०७७

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय –पत्र वितरण कार्यविधि , २०७५

मधुवन नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५

मधुवन नगरपालिकामा करारमा प्राबिधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५

मातृतथा नवाशिशु आकस्मिक चक्रकोश स्थापना, संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका , २०७८

Pages

User login