FAQs Complain Problems

Act, law and directives

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७४

नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली ,२०७४

मधुवन नगरपालिकाको घ वर्ग निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र समबन्धि कार्यविधि,२०७५

स्थानीय पाठ्यक्रम २०७८

पशु सेवा सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि , २०७८

Pages

User login