FAQs Complain Problems

Act, law and directives

अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७८

मधुवन विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७७

मधुवन नगरपालिका मेलमिलाप सम्बन्धि कार्य संचालन निर्देशिका , २०७७

मधुवन नगरपालिका लैंगिक हिँसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड,२०७७

Pages

User login