बिन्तिराम थारु

Phone: 
९८४८१११६७८
Tenure: 
वार्ड नं ४