FAQs Complain Problems

कृषि शाखा द्वारा बिउ वितरण सम्बन्धित सुचना

मधुवन न.पा.कृषि शाखाले मिति २०७५/१०/२१ र २२ गते कृषकहरु , कृषक समूह , उधमिहरु लाई बसन्ते मौसममा गरिने तरकारीको मिनिकिट ५० % अनुदानमा अरुण -२ जातको मकै (प्रति KG रु ५०) का दरले वितरण गर्न गैरहेकोले यस न.पा. का वडा नं १-४ सम्मका लागि नरेन्द्र वली ढोढरी र वडा नं. ५-९ का लागि कृषि शाखा प्रगतिबजार सम्पर्क राख्नु होला |||

User login