कुसुम्बाबजारमा अवस्थित आयमुलक भवन भाडामा दिने सम्बन्धि सुचना